60.00

போதி இதழ் – 25

தலையங்கம்
குடிமைச் சமூகத்தின் குரல்களாலானதே வரலாறு

கோயிற் கல்வெட்டுக்களும்
ஆய்வு நெறிமுறைகளும்
கோ. விசயவேணுகோபால்

நடுகல் காட்டும் தொல்குடி வாழ்க்கை
ர. பூங்குன்றன்

அண்மைக்காலக் கண்டுபிடிப்புகளும்
தமிழக வரலாற்றில் அதன் தாக்கமும்
கா. ராஜன்

நமக்கார மண்டபம்
செந்தீ நடராசன்

அர்ச்சுன ரதமும் அதன் சிற்பங்களும்
சா. பாலுசாமி

மடங்களின் அரசியல்
சொ. சாந்தலிங்கம்

அச்சுத மங்கலம் – ஓர் ஆய்வு
ஆ. பத்மாவதி

தோற்றக் கதைகளும் வரலாறும்
மார்க்சிய காந்தி

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “போதி இதழ் – 25”

Your email address will not be published. Required fields are marked *